• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 12

  12

 • 13

  13

ابطال پروانه هاي صنعتي

ابطال پروانه هاي صنعتي

عنوان : ابطال پروانه های صنعتی (بهره برداری کارت شناسايي گواهي صنعتي )

هدف : شفاف سازي و بروز رساني اطلاعات صنعتي

تعاريف : پروانه صنعتي واحدهايي كه امكانات اساسي خود از قبيل مكان، ماشين آلات و يا ساير عوامل توليد را از دست داده و از ماهيت كارخانه اي خارج گرديده اند ابطال و از سيستم آمار و اطلاعات صنعتي استان حذف ميگردند .

مدت زمان انجام كار : برحسب شرایط متغیر است

مراحل و شرح اقدامات :

-ابطال بر اساس گزارش نظارتي كارشناس ذيربط مبني بر از دست رفتن ماهيت كارخانه اي واحد صنعتي

- ابطال بر اساس درخواست دارنده پروانه

* درخواست كتبي متقاضي براي ابطال پروانه بهره برداری وارسا ل به سازمان صنایع و معادن استان....

* بازدید کارشناس سازمان صنایع ومعادن و تهيه گزارش

- ابطال پروانه بهره برداری توسط سازمان صنایع ومعادن

مدارک موردنیاز:

-درخواست كتبي متقاضي براي ابطال پروانه بهره برداري (مربوط به مرحله2 )

- اصل مجوز