• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 11

  11

 • 12

  12

 • 13

  13

گواهی فعالیت صنعتی

   

واحدهای صنعتی تولیدی که دارای شرایط وسابقه قدمت فعالیت مانند مشمولان دریافت کارت شناسایی کارگاه نبوده‌اند، صرفا به

منظورساماندهی صنایع درطی سال‌های 1365الی 1381 این پروانه صنعتی صادروهم‌اکنون صدور این گواهی فعالیت صنعتی

متوقف گردیده است.