• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 11

  11

 • 12

  12

 • 13

  13

شهرک ها و نواحی صنعتی استان البرز

شهرک صنعتی اشتهارد

این شهرك با داشتن مساحتي بالغ بر 1100 هكتار و 600 واحد فعال (فلزي، غذايي، شيميايي و ...) جزء بزرگترين شهرك هاي صنعتي كشور محسوب مي گردد كه در جاده اشتهارد-بويين زهرا واقع گرديده است .

شهرك صنعتي بهارستان

 

 این شهرک نیز طبق مصوبه 59879/ت مورخ 21/12/79 هيئت محترم وزيران در مساحتي بالغ بر 223 هكتاردر حال حاضربا تعداد 120 واحد فعال در اتوبان كرج –قزوين –جاده بهشت سكينه استقرار يافته است .

شهرك صنعتي سپهر

 احداث شهرك صنعتي مصوب غيردولتي سپهر نخست براساس موافقت هاي اوليه اخذ شده از استانداري تهران و ساير ادارات ذيربط استان از سال 1370 به عنوان ناحيه صنعتي نظرآباد، منطقه صنعتي سپهر و شركت صنعتي سپهر در زميني به مساحت 500 هكتار با پيگيريهاي بعمل آمده از سوي شهرداري وقت نظرآباد در داخل محدوده ي طرح هادي مصوب با كاربري صنعتي پايه ريزي و در ادامه با توجه به مشكلات فراروي صاحبان صنايع و سرمايه گذاران و به استناد آئين نامه اجرايي ماده 11 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت مصوب 1380 مستند به مصوبه شماره 36690ت 26956ه مورخ 14/10/81 هيأت دولت مقدمات تغيير و تبديل به شهرك صنعتي مصوب غيردولتي فراهم و در نهايت مجوز پروانه بهره برداري شهرك مزبور در تاريخ 29/8/81 پس از طي مراحل قانوني از سوي وزارت صنايع و معادن در زميني به مساحت كل 4242969 مترمربع صادر گرديد.

اين شهرك در حال حاضر داراي 127 واحد فعال مي باشد و ظرفيت نهايي براي شهرك مزبور در حدود 400 واحد توليدي -صنعتي در نظر گرفته شده است مي باشد.

 

شهرك صنعتي نظرآباد

 اين شهرك براساس مصوبه هيأت وزيران به شماره 43633ت 25633 ه مورخ 5/9/81 بعنوان جايگزيني پلاك محمدآباد (يكي از پلاك هاي 17 گانه مصوب شماره 942/ت 19 ه مورخ 9/4/69 هيأت وزيران )‌در مساحتي معادل 250 هكتار در كيلومتر 75 اتوبان تهران –قزوين –جنوب شهر نظرآباد- ضلع شرقي شهرك صنعتي سپهر جهت پذيرش صنايع مزاحم و آلوده كننده محيط زيست داخل شهر تهران بااولويت صنايع با آب بري كم  پايه ريزي شده است.

 

 شهرک صنعتي سيمين دشت

این شهرک  تا اواخر سال گذشته بعنوان منطقه صنعتي غیر  مصوب محسوب مي گردد كه مراحل مصوب شدن آن در پایان سال 1389 انجام پذیرفت ودر حال حاضر یکی از شهرکهای مصوب استان به حساب می آیدكه با مساحتي حدود 80 هكتار و 170 واحد فعال از سال 1354 در جاده كرج، شهريار (نرسيده به شهرك وحدت ) استقرار يافته است.

 

  ناحيه صنعتي كوثر

 ناحيه صنعتي كوثر، از نواحي صنعتي ديگر استان می باشد. وجزء نواحی صنعتي مصوب بشمار مي رود كه از سال 1369 در جاده كرج-اشتهارد (نرسيده به اشتهارد)، با مساحتي حدود 50 هكتار استقرار يافته كه هم اكنون داراي 20 واحد فعال مي باشد كه گنجايش 80 واحد ديگر را نيز دارد.

 

شهرک صنعتي هشتگرد

شهرک صنعتي هشتگرد نيز بعنوان يك ناحيه صنعتي مصوب با مساحت 197 هكتار در استان مطرح است كه در حال حاضر اين ناحيه دارای 150 واحد فعال دارد.

 

 شهرک صنعتي ماهدشت

شهرک صنعتي سردرآباد  با مساحت 300 هكتار و 80 واحد فعال ( در حال تصویب ) و منطقه صنعتي رضوانيه با 20 هكتار و 40 واحد فعال بعنوان مناطق صنعتي غيرمصوب استان بشمار مي رود..

 

منطقه صنعتي واقع در محور جاده مخصوص كرج نيز از جمله مراكز صنعتي استان البرز مي باشد كه تعداد قابل توجهی واحد صنعتی را در خود جاي داده است.

منطقه كارگاهي زيبادشت و منطقه صنعتی هلجرد نيز از جمله زون هاي صنعتي هستند كه تعدادي از صنايع را در خود جاي داده اند.

 

 

جدول اطلاعات شهرک ها و مناطق صنعتی استان البرز

 

رديف

نام شهرك

تعداد صنايع (فعال)

محل استقرار

ملاحظات

1

شهرك صنعتي اشتهارد

525

اشتهارد –جاده بويين زهرا

مصوب

2

شهرك صنعتي بهارستان

119

كرج-اتوبان كرج-قزوين كيلومتر10

مصوب

3

شهرك صنعتي كوثر

20

كرج-جاده اشتهارد

مصوب

4

شهرك صنعتي نظرآباد

35

نظرآباد-كيلومتر 75 اتوبان تهران-قزوين

مصوب

5

شهرك صنعتي سپهر

130

نظرآباد-ضلع جنوب غربي نظرآباد

مصوب

6

شهرك صنعتي هشتگرد

150

هشتگرد-جنب شهرك اداري

مصوب

7

شهرک صنعتي سيمين دشت

170

كرج-جاده شهريار

مصوب

8

منطقه صنعتي نور

20

كرج-جاده ملارد –جنب نيروگاه قائم

زون صنعتي

9

منطقه صنعتي هلجرد

20

كرج-اتوبان كرج-قزوين-كيلومتر 10

قطب صنعتي

10

منطقه صنعتي سردرآباد

80

كرج-ماهدشت

درحال تصویب

11

منطقه صنعتي محور جاده مخصوص

100

كرج-جاده مخصوص –گرمدره

ناحيه صنعتي

12

منطقه صنعتي رضوانيه

40

كرج-كمالشهر

زون صنعتي

13

منطقه صنعتي زيبادشت

30

كرج-جاده محمدشهر-ماهدشت

زون صنعتي

14

شهرك صنعتي پرنيان

در حال انجام مطالعات امکان سنجی (بخش خصوصی)

كرج-جاده ماهدشت-بعداز سايت هوا و فضا

ناحيه كارگاهي

15

شهرك صنعتي نجم آباد

در حال انجام مطالعات امكان سنجي (بخش خصوصي)

نظرآباد-نج