• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 11

  11

 • 12

  12

 • 13

  13

کارت شناسایی کارگاه

واحدهای تولیدی صنعتی که دارای  قدمت فعالیت قبل از مورخ57/11/22 برا داشته و تا سال 1364دارای سوابق فعالیت بوده اند براساس مصوبه شورای عالی صنایع و شورای انقلاب اسلامی مورخ 30/6/64 ،برای این دسته از صنایع کارت شناسایی کارگاه صادرگردیده است وهم اکنون صدوراین پروانه صنعتی متوقف گردیده است.