• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 11

  11

 • 12

  12

 • 13

  13

پروانه بهر برداری

 

واحدهایتولیدی صنعتیدارنده پروانه تأسیس یا جواز تأسیس که به مرحله تولید انبوه رسیده‌اند امکان اخذ پروانه بهره‌برداری

را دارا می باشند که در حال حاضر فرآیند صدور پروانه بهره برداری همچنان ادامه دارد.